MS Excel – tłumaczenia funkcji

Poznaj polskie tłumaczenia funkcji MS Excel.

Użyj CTRL + F by szybko znaleźć funkcję. Po najechaniu na nazwę funkcji dostaniesz krótki opis jej działania.

Nazwa polska Nazwa angielska VBA
ACOS ACOS VBA
ACOSH ACOSH .Acos
ACOT ACOT .Acosh
ACOTH ACOTH
ADR.POŚR INDIRECT
ADRES ADDRESS
AGREGUJ AGGREGATE
AMORT.LIN AMORLINC
AMORT.NIELIN AMORDEGRC
ARABSKIE ARABIC
ARG.LICZBY.ZESP IMARGUMENT
ARKUSZ SHEET
ARKUSZE SHEETS
ASC ASC
ASIN ASIN
ASINH ASINH .Asin
ATAN ATAN .Asinh
ATAN2 ATAN2 Atan
ATANH ATANH .Atan2
BAT.TEKST BAHTTEXT .Atanh
BD.ILE.REKORDÓW DCOUNT .BahtText
BD.ILE.REKORDÓW.A DCOUNTA .DCount
BD.ILOCZYN DPRODUCT .DCountA
BD.MAX DMAX .DProduct
BD.MIN DMIN .DMax
BD.ODCH.STANDARD DSTDEV .DMin
BD.ODCH.STANDARD.POPUL DSTDEVP .DStDev
BD.POLE DGET .DStDevP
BD.SUMA DSUM .DGet
BD.ŚREDNIA DAVERAGE .DSum
BD.WARIANCJA DVAR .DAverage
BD.WARIANCJA.POPUL DVARP .DVar
BESSEL.I BESSELI .DVarP
BESSEL.J BESSELJ
BESSEL.K BESSELK
BESSEL.Y BESSELY
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO BITLSHIFT
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO BITRSHIFT
BITAND BITAND
BITOR BITOR
BITXOR BITXOR
BRAK NA
CENA PRICE
CENA.BS TBILLPRICE
CENA.DYSK PRICEDISC
CENA.DZIES DOLLARDE
CENA.OST.OKR ODDLPRICE
CENA.PIERW.OKR ODDFPRICE
CENA.UŁAM DOLLARFR
CENA.WYKUP PRICEMAT
CHI.TEST CHISQ.TEST
COS COS
COS.LICZBY.ZESP IMCOS Cos
COSH COSH
COSH.LICZBY.ZESP IMCOSH .Cosh
COT COT
COT.LICZBY.ZESP IMCOT
COTH COTH
CSC CSC
CSC.LICZBY.ZESP IMCSC
CSCH CSCH
CSCH.LICZBY.ZESP IMCSCH
CZ.CAŁK.DZIELENIA QUOTIENT
CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP IMREAL
CZ.UROJ.LICZBY.ZESP IMAGINARY
CZAS TIME
CZAS.WARTOŚĆ TIMEVALUE TimeSerial
CZĘSTOŚĆ FREQUENCY CDate
CZĘŚĆ.ROKU YEARFRAC .Frequency
CZY.ADR ISREF
CZY.BŁ ISERR
CZY.BŁĄD ISERROR .IsErr
CZY.BRAK ISNA .IsError
CZY.FORMUŁA ISFORMULA .IsNA
CZY.LICZBA ISNUMBER
CZY.LOGICZNA ISLOGICAL .IsNumber
CZY.NIE.TEKST ISNONTEXT .IsLogical
CZY.NIEPARZYSTE ISODD .IsNonText
CZY.PARZYSTE ISEVEN
CZY.PUSTA ISBLANK
CZY.RÓWNE DELTA IsEmpty
CZY.TEKST ISTEXT
DANE.CZASU.RZECZ RTD .IsText
DATA DATE
DATA.RÓŻNICA DATEDIF DateSerial
DATA.WARTOŚĆ DATEVALUE
DB DB CDate
DBCS DBCS .Db
DDB DDB
LEN .Ddb
DNI DAYS
DNI.360 DAYS360
DNI.ROBOCZE NETWORKDAYS .Days360
DNI.ROBOCZE.NIESTAND NETWORKDAYS.INTL
DWÓJK.NA.DZIES BIN2DEC
DWÓJK.NA.ÓSM BIN2OCT
DWÓJK.NA.SZESN BIN2HEX
DZIEŃ DAY
DZIEŃ.ROBOCZY WORKDAY Day
DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND WORKDAY.INTL
DZIEŃ.TYG WEEKDAY
DZIES.NA.DWÓJK DEC2BIN .Weekday
DZIES.NA.ÓSM DEC2OCT
DZIES.NA.SZESN DEC2HEX
DZIESIĘTNA DECIMAL
DZIŚ TODAY
EFEKTYWNA EFFECT Date
ELEMENT.KPI.MODUŁU CUBEKPIMEMBER
ELEMENT.MODUŁU CUBEMEMBER
ENCODEURL ENCODEURL
EUROCONVERT EUROCONVERT
EXP EXP
EXP.LICZBY.ZESP IMEXP Exp
F.TEST F.TEST
FAŁSZ FALSE
FILTERXML FILTERXML
FILTRUJ FILTER
FORMUŁA.TEKST FORMULATEXT
FRAGMENT.TEKSTU MID
FUNKCJA.BŁ ERF
FUNKCJA.BŁ.DOKŁ ERF.PRECISE
FV FV
GAMMA GAMMA .Fv
GAUSS GAUSS
GODZINA HOUR
HIPERŁĄCZE HYPERLINK Hour
ILE.LICZB COUNT
ILE.NIEPUSTYCH COUNTA .Count
ILE.WIERSZY ROWS .CountA
ILOCZYN PRODUCT
ILOCZYN.LICZB.ZESP IMPRODUCT .Product
ILORAZ.LICZB.ZESP IMDIV
INDEKS INDEX
INFO INFO .Index
IPMT IPMT
IRR IRR
ISO.NUM.TYG ISOWEEKNUM .Irr
ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ ISO.CEILING
ISPMT ISPMT
JEŻELI IF .Ispmt
JEŻELI.BŁĄD IFERROR If
JEŻELI.ND IFNA
JIS JIS
KOD CODE
KOMBINACJE COMBIN .Asc
KOMBINACJE.A COMBINA .Combin
KOMÓRKA CELL
KOMP.FUNKCJA.BŁ ERFC
KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ ERFC.PRECISE
KONWERTUJ CONVERT
KOWARIANCJA COVAR
KOWARIANCJA.POPUL COVARIANCE.P .Covar
KOWARIANCJA.PRÓBKI COVARIANCE.S
KURTOZA KURT
KWARTYL QUARTILE .Kurt
KWARTYL.PRZEDZ.OTW QUARTILE.EXC .Quartile
KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK QUARTILE.INC
KWOTA DOLLAR
LET LET .Dollar
LEWY LEFT
LICZ.JEŻELI COUNTIF
LICZ.PUSTE COUNTBLANK .CountIf
LICZ.WARUNKI COUNTIFS .CountBlank
LICZBA.CAŁK TRUNC
LICZBA.KOLUMN COLUMNS Int
LICZBA.ZESP COMPLEX
LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU CUBESETCOUNT
LITERY.MAŁE LOWER
LITERY.WIELKIE UPPER LCase
LN LN UCase
LN.LICZBY.ZESP IMLN .Ln
LOG LOG
LOG10 LOG10 .Log
LOG10.LICZBY.ZESP IMLOG10 .Log10
LOG2.LICZBY.ZESP IMLOG2
LOS RAND
LOS.ZAKR RANDBETWEEN Rnd
LOSOWA.TABLICA RANDARRAY
LUB OR
MACIERZ.ILOCZYN MMULT .Or
MACIERZ.JEDNOSTKOWA MUNIT .MMult
MACIERZ.ODW MINVERSE
MAKS.WARUNKÓW MAXIFS .Minverse
MAX MAX
MAX.A MAXA .Max
MAX.K LARGE
MEDIANA MEDIAN .Large
MIESIĄC MONTH .Median
MIN MIN Month
MIN.A MINA .Min
MIN.K SMALL
MIN.WARUNKÓW MINIFS .Small
MINUTA MINUTE
MIRR MIRR Minute
MOD MOD .MIrr
MODUŁ.LICZBY ABS Mod
MODUŁ.LICZBY.ZESP IMABS Abs
NACHYLENIE SLOPE
NAJMN.WSP.WIEL LCM .Slope
NAJW.WSP.DZIEL GCD
NAL.ODS ACCRINT
NAL.ODS.WYKUP ACCRINTM
NIE NOT
NOMINALNA NOMINAL Not
NORMALIZUJ STANDARDIZE
NPER NPER .Standardize
NPV NPV .NPer
NR.BŁĘDU ERROR.TYPE .Npv
NR.KOLUMNY COLUMN
NR.SER.DATY EDATE
NR.SER.OST.DN.MIES EOMONTH
NUM.TYG WEEKNUM
O.CZAS.TRWANIA PDURATION
OBSZARY AREAS
OCZYŚĆ CLEAN
ODCH.KWADRATOWE DEVSQ .Clean
ODCH.STAND.POPUL STDEV.P .DevSq
ODCH.STANDARD.POPUL STDEVP
ODCH.STANDARD.POPUL.A STDEVPA .StDevP
ODCH.STANDARDOWE STDEV
ODCH.STANDARDOWE.A STDEVA .StDev
ODCH.ŚREDNIE AVEDEV
ODCIĘTA INTERCEPT .AveDev
ORAZ AND .Intercept
OTRZYMANO RECEIVED .And
ÓSM.NA.DWÓJK OCT2BIN
ÓSM.NA.DZIES OCT2DEC
ÓSM.NA.SZESN OCT2HEX
PEARSON PEARSON
PERCENTYL PERCENTILE .Pearson
PERCENTYL.PRZEDZ.OTW PERCENTILE.EXC .Percentile
PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK PERCENTILE.INC
PERMUTACJE PERMUT
PERMUTACJE.A PERMUTATIONA .Permut
PHI PHI
PHONETIC PHONETIC
PI PI
PIERW.PI SQRTPI .Pi
PIERWIASTEK SQRT
PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP IMSQRT Sqr
PMT PMT
PODAJ.POZYCJĘ MATCH .Pmt
PODSTAW SUBSTITUTE .Match
PODSTAWA BASE .Substitute , Replace
POŁĄCZ.TEKSTY TEXTJOIN
PORÓWNAJ EXACT
POTĘGA POWER
POTĘGA.LICZBY.ZESP IMPOWER .Power
POWT REPT
POZYCJA RANK .Rept
POZYCJA.NAJW RANK.EQ .Rank
POZYCJA.ŚR RANK.AVG
PPMT PPMT
PRAWDA TRUE .Ppmt
PRAWDPD PROB
PRAWY RIGHT .Prob
PROC.POZ.PRZEDZ.OTW PERCENTRANK.EXC
PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK PERCENTRANK.INC
PROCENT.POZYCJA PERCENTRANK
PRÓG.ROZKŁAD.DWUM CRITBINOM .PercentRank
PRZEŁĄCZ SWITCH .CritBinom
PRZESUNIĘCIE OFFSET
PV PV Offset
R.KWADRAT RSQ .Pv
RADIANY RADIANS .RSq
RATE RATE .Radians
REGBŁSTD STEYX .Rate
REGEXPP LOGEST .StEyx
REGEXPW GROWTH .LogEst
REGLINP LINEST .Growth
REGLINW TREND .LinEst
REGLINX FORECAST .Trend
REGLINX.ETS FORECAST.ETS .Forecast
REGLINX.ETS.CONFINT FORECAST.ETS.CONFINT
REGLINX.ETS.SEZONOWOŚĆ FORECAST.ETS.SEASONALITY
REGLINX.ETS.STATYSTYKA FORECAST.ETS.STAT
REGLINX.LINIOWA FORECAST.LINEAR
REJESTR.KOD REGISTER.ID
RENT.BS TBILLYIELD
RENT.DYSK YIELDDISC
RENT.EKW.BS TBILLEQ
RENT.OST.OKR ODDLYIELD
RENT.PIERW.OKR ODDFYIELD
RENT.WYKUP YIELDMAT
RENTOWNOŚĆ YIELD
ROCZ.PRZYCH DURATION
ROCZ.PRZYCH.M MDURATION
ROK YEAR
ROZKŁ.BETA BETA.DIST Year
ROZKŁ.BETA.ODWR BETA.INV
ROZKŁ.CHI CHISQ.DIST
ROZKŁ.CHI.ODWR CHISQ.INV
ROZKŁ.CHI.ODWR.PS CHISQ.INV.RT
ROZKŁ.CHI.PS CHISQ.DIST.RT
ROZKŁ.DWUM BINOM.DIST
ROZKŁ.DWUM.ODWR BINOM.INV
ROZKŁ.DWUM.PRZEC NEGBINOM.DIST
ROZKŁ.DWUM.ZAKRES BINOM.DIST.RANGE
ROZKŁ.EXP EXPON.DIST
ROZKŁ.F F.DIST
ROZKŁ.F.ODWR F.INV
ROZKŁ.F.ODWR.PS F.INV.RT
ROZKŁ.F.PS F.DIST.RT
ROZKŁ.GAMMA GAMMA.DIST
ROZKŁ.GAMMA.ODWR GAMMA.INV
ROZKŁ.HIPERGEOM HYPGEOM.DIST
ROZKŁ.LOG LOGNORM.DIST
ROZKŁ.LOG.ODWR LOGNORM.INV
ROZKŁ.NORMALNY NORM.DIST
ROZKŁ.NORMALNY.ODWR NORM.INV
ROZKŁ.NORMALNY.S NORM.S.DIST
ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR NORM.S.INV
ROZKŁ.POISSON POISSON.DIST
ROZKŁ.T T.DIST
ROZKŁ.T.DŚ T.DIST.2T
ROZKŁ.T.ODWR T.INV
ROZKŁ.T.ODWR.DŚ T.INV.2T
ROZKŁ.T.PŚ T.DIST.RT
ROZKŁ.WEIBULL WEIBULL.DIST
ROZKŁAD.BETA BETADIST
ROZKŁAD.BETA.ODW BETAINV .BetaDist
ROZKŁAD.CHI CHIDIST .BetaInv
ROZKŁAD.CHI.ODW CHIINV .ChiDist
ROZKŁAD.DWUM BINOMDIST .ChiInv
ROZKŁAD.DWUM.PRZEC NEGBINOMDIST .BinomDist
ROZKŁAD.EXP EXPONDIST .NegBinomDist
ROZKŁAD.F FDIST .ExponDist
ROZKŁAD.F.ODW FINV .FDist
ROZKŁAD.FISHER FISHER .FInv
ROZKŁAD.FISHER.ODW FISHERINV .Fisher
ROZKŁAD.GAMMA GAMMADIST .FisherInv
ROZKŁAD.GAMMA.ODW GAMMAINV .GammaDist
ROZKŁAD.HIPERGEOM HYPGEOMDIST
ROZKŁAD.LIN.GAMMA GAMMALN .HypGeomDist
ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ GAMMALN.PRECISE .GammaLn
ROZKŁAD.LOG LOGNORMDIST
ROZKŁAD.LOG.ODW LOGINV .LogNormDist
ROZKŁAD.NORMALNY NORMDIST .LogInv
ROZKŁAD.NORMALNY.ODW NORMINV .NormDist
ROZKŁAD.NORMALNY.S NORMSDIST .NormInv
ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW NORMSINV .NormSDist
ROZKŁAD.POISSON POISSON .NormSInv
ROZKŁAD.T TDIST .Poisson
ROZKŁAD.T.ODW TINV .TDist
ROZKŁAD.WEIBULL WEIBULL .TInv
RÓWNOW.STOPA.PROC RRI .Weibull
RÓŻN.LICZB.ZESP IMSUB
RZYMSKIE ROMAN
SEC SEC .Roman
SEC.LICZBA.ZESP IMSEC
SECH SECH
SECH.LICZBA.ZESP IMSECH
SEKUNDA SECOND
SEKWENCJA SEQUENCE Second
SILNIA FACT
SILNIA.DWUKR FACTDOUBLE .Fact
SIN SIN
SIN.LICZBY.ZESP IMSIN Sin
SINH SINH
SINH.LICZBA.ZESP IMSINH .Sinh
SKOŚNOŚĆ SKEW
SKOŚNOŚĆ.P SKEW.P .Skew
SLN SLN
SORTUJ SORT .Sln
SORTUJ.WEDŁUG SORTBY
SPŁAC.KAPIT CUMPRINC
SPŁAC.ODS CUMIPMT
SPRAWDŹ.PRÓG GESTEP
SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP IMCONJUGATE
STOPA.DYSK DISC
STOPA.PROC INTRATE
STOPNIE DEGREES
SUMA SUM .Degrees
SUMA.ILOCZYNÓW SUMPRODUCT .Sum
SUMA.JEŻELI SUMIF .SumProduct
SUMA.KWADRATÓW SUMSQ .SumIf
SUMA.LICZB.ZESP IMSUM .SumSq
SUMA.SZER.POT SERIESSUM
SUMA.WARUNKÓW SUMIFS
SUMA.X2.M.Y2 SUMX2MY2
SUMA.X2.P.Y2 SUMX2PY2 .SumX2MY2
SUMA.XMY.2 SUMXMY2 .SumX2PY2
SUMY.CZĘŚCIOWE SUBTOTAL .SumXMY2
SYD SYD .Subtotal
SZESN.NA.DWÓJK HEX2BIN .Syd
SZESN.NA.DZIES HEX2DEC
SZESN.NA.ÓSM HEX2OCT
SZUKAJ.TEKST SEARCH
ŚREDNIA AVERAGE
ŚREDNIA.A AVERAGEA .Average
ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA GEOMEAN
ŚREDNIA.HARMONICZNA HARMEAN .GeoMean
ŚREDNIA.JEŻELI AVERAGEIF .HarMean
ŚREDNIA.WARUNKÓW AVERAGEIFS
ŚREDNIA.WEWN TRIMMEAN
T.TEST T.TEST .TrimMean
TABLICA.NA.TEKST ARRAYTOTEXT
TAN TAN
TAN.LICZBA.ZESP IMTAN Tan
TANH TANH
TEKST TEXT .Tanh
TERAZ NOW .Text
TEST.CHI CHITEST Now
TEST.F FTEST .ChiTest
TEST.T TTEST .FTest
TEST.Z ZTEST .TTest
TRANSPONUJ TRANSPOSE .ZTest
TYP TYPE .Transpose
UFNOŚĆ CONFIDENCE
UFNOŚĆ.NORM CONFIDENCE.NORM .Confidence
UFNOŚĆ.T CONFIDENCE.T
UNICODE UNICODE
UNIKATOWE UNIQUE
USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY TRIM
USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU CUBERANKEDMEMBER .Trim
VDB VDB
WARIANCJA VAR .Vdb
WARIANCJA.A VARA .Var
WARIANCJA.POP VAR.P
WARIANCJA.POPUL VARP
WARIANCJA.POPUL.A VARPA .VarP
WARIANCJA.PRÓBKI VAR.S
WART.PRZYSZŁ.KAP FVSCHEDULE
WARTOŚĆ VALUE
WARTOŚĆ.LICZBOWA NUMBERVALUE CByte / CInt / CLong / CSingle / CDouble
WARTOŚĆ.MODUŁU CUBEVALUE
WARTOŚĆ.NA.TEKST VALUETOTEXT
WARUNKI IFS
WEBSERVICE WEBSERVICE
WEŹDANETABELI GETPIVOTDATA
WIELOMIAN MULTINOMIAL
WIERSZ ROW
WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU CUBEMEMBERPROPERTY
WSP.KORELACJI CORREL
WYBIERZ CHOOSE .Correl
WYPŁ.DATA.NAST COUPNCD .Choose
WYPŁ.DATA.POPRZ COUPPCD
WYPŁ.DNI COUPDAYS
WYPŁ.DNI.NAST COUPDAYSNC
WYPŁ.DNI.OD.POCZ COUPDAYBS
WYPŁ.LICZBA COUPNUM
WYST.NAJCZĘŚCIEJ MODE
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL MODE.MULT .Mode
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART MODE.SNGL
WYSZUKAJ LOOKUP
WYSZUKAJ.PIONOWO VLOOKUP .Lookup
WYSZUKAJ.POZIOMO HLOOKUP .VLookup
WYWOŁAJ CALL .HLookup
WYZNACZNIK.MACIERZY MDETERM
X.DOPASUJ XMATCH .MDeterm
X.WYSZUKAJ XLOOKUP
XIRR XIRR
XNPV XNPV
XOR XOR
Z.TEST Z.TEST
Z.WIELKIEJ.LITERY PROPER
ZAOKR ROUND
ZAOKR.DO.CAŁK INT .Round
ZAOKR.DO.NPARZ ODD Int
ZAOKR.DO.PARZ EVEN .Odd
ZAOKR.DO.TEKST FIXED .Even
ZAOKR.DO.WIELOKR MROUND .Fixed
ZAOKR.DÓŁ ROUNDDOWN
ZAOKR.GÓRA ROUNDUP .RoundDown
ZAOKR.W.DÓŁ FLOOR .RoundUp
ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ FLOOR.PRECISE .Floor
ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE FLOOR.MATH
ZAOKR.W.GÓRĘ CEILING
ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ CEILING.PRECISE .Ceiling
ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE CEILING.MATH
ZASTĄP REPLACE
ZESTAW.MODUŁÓW CUBESET
ZŁĄCZ.TEKST CONCAT
ZŁĄCZ.TEKSTY CONCATENATE
ZNAJDŹ FIND, FINDBs
ZNAK CHAR
ZNAK.LICZBY SIGN Chr
ZNAK.UNICODE UNICHAR Sgn